Home / خبرهای مدارس

خبرهای مدارس

کارت ورود به جلسه تیزهوشان وارث‌آباد – ونن

کارت ورود به جلسه تیزهوشان وارث‌آباد – ونن کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان وارث‌آباد – ونن را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد وارث‌آباد – ونن

ثبت نام مدارس شاهد وارث‌آباد – ونن ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد وارث‌آباد – ونن در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد وارث‌آباد – ونن طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان وارث‌آباد – ونن

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان وارث‌آباد – ونن مدارس تیزهوشان وارث‌آباد – ونن  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان وارث‌آباد …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان وارث‌آباد – ونن  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان وارث‌آباد – ونن   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان وارث‌آباد – ونن : آزمون مدارس تیزهوشان وارث‌آباد – ونن هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی وارث‌آباد – ونن

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی وارث‌آباد – ونن ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی وارث‌آباد – ونن  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بفراجرد – بورگهیم

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بفراجرد – بورگهیم کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بفراجرد – بورگهیم را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد بفراجرد – بورگهیم

ثبت نام مدارس شاهد بفراجرد – بورگهیم ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بفراجرد – بورگهیم در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بفراجرد – بورگهیم طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بفراجرد – بورگهیم

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بفراجرد – بورگهیم مدارس تیزهوشان بفراجرد – بورگهیم  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان بفراجرد …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بفراجرد – بورگهیم  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بفراجرد – بورگهیم   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بفراجرد – بورگهیم : آزمون مدارس تیزهوشان بفراجرد – بورگهیم هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بفراجرد – بورگهیم

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بفراجرد – بورگهیم ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بفراجرد – بورگهیم  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا

ثبت نام مدارس شاهد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا طبق روال سال …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا مدارس تیزهوشان اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا : آزمون مدارس تیزهوشان اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ماه پری – مجیدلو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ماه پری – مجیدلو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان ماه پری – مجیدلو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد ماه پری – مجیدلو

ثبت نام مدارس شاهد ماه پری – مجیدلو ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد ماه پری – مجیدلو در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد ماه پری – مجیدلو طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ماه پری – مجیدلو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ماه پری – مجیدلو مدارس تیزهوشان ماه پری – مجیدلو  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ماه پری – مجیدلو  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ماه پری – مجیدلو   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ماه پری – مجیدلو : آزمون مدارس تیزهوشان ماه پری – مجیدلو هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ماه پری – مجیدلو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ماه پری – مجیدلو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ماه پری – مجیدلو  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان انی علیا – انی سفلی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان انی علیا – انی سفلی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان انی علیا – انی سفلی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد انی علیا – انی سفلی

ثبت نام مدارس شاهد انی علیا – انی سفلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد انی علیا – انی سفلی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد انی علیا – انی سفلی طبق روال سال …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان انی علیا – انی سفلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان انی علیا – انی سفلی مدارس تیزهوشان انی علیا – انی سفلی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان انی علیا – انی سفلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان انی علیا – انی سفلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان انی علیا – انی سفلی : آزمون مدارس تیزهوشان انی علیا – انی سفلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی انی علیا – انی سفلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی انی علیا – انی سفلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی انی علیا – انی سفلی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مقاله