Home / خبرهای علمی کاربردی

خبرهای علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد وارث‌آباد – ونن

رشته های علمی کاربردی واحد وارث‌آباد – ونن رشته های علمی کاربردی واحد وارث‌آباد – ونن   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد وارث‌آباد – ونن   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد وارث‌آباد – ونن

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد وارث‌آباد – ونن ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد وارث‌آباد – ونن: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد وارث‌آباد – وننتحصیل …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد بفراجرد – بورگهیم

رشته های علمی کاربردی واحد بفراجرد – بورگهیم رشته های علمی کاربردی واحد بفراجرد – بورگهیم   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بفراجرد – بورگهیم   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بفراجرد – بورگهیم

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بفراجرد – بورگهیم ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بفراجرد – بورگهیم: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بفراجرد – بورگهیمتحصیل …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا

رشته های علمی کاربردی واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا رشته های علمی کاربردی واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد ماه پری – مجیدلو

رشته های علمی کاربردی واحد ماه پری – مجیدلو رشته های علمی کاربردی واحد ماه پری – مجیدلو   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد ماه پری – مجیدلو   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ماه پری – مجیدلو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ماه پری – مجیدلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ماه پری – مجیدلو: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ماه …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد انی علیا – انی سفلی

رشته های علمی کاربردی واحد انی علیا – انی سفلی رشته های علمی کاربردی واحد انی علیا – انی سفلی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد انی علیا – انی سفلی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد انی علیا – انی سفلی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد انی علیا – انی سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد انی علیا – انی سفلی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد داش دیبی – خسبک

رشته های علمی کاربردی واحد داش دیبی – خسبک رشته های علمی کاربردی واحد داش دیبی – خسبک   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد داش دیبی – خسبک   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد داش دیبی – خسبک

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد داش دیبی – خسبک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد داش دیبی – خسبک: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد داش …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد آق درق – آقابیگلو

رشته های علمی کاربردی واحد آق درق – آقابیگلو رشته های علمی کاربردی واحد آق درق – آقابیگلو   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد آق درق – آقابیگلو   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آق درق – آقابیگلو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آق درق – آقابیگلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آق درق – آقابیگلو: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آق …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد سعیدخانلو – شیران

رشته های علمی کاربردی واحد سعیدخانلو – شیران رشته های علمی کاربردی واحد سعیدخانلو – شیران   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد سعیدخانلو – شیران   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سعیدخانلو – شیران

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سعیدخانلو – شیران ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سعیدخانلو – شیران: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سعیدخانلو – شیرانتحصیل …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد بلارغو – بوراشان

رشته های علمی کاربردی واحد بلارغو – بوراشان رشته های علمی کاربردی واحد بلارغو – بوراشان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بلارغو – بوراشان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بلارغو – بوراشان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بلارغو – بوراشان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بلارغو – بوراشان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بلارغو – بوراشانتحصیل …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد قره‌تپه‌سبلان – قره‌لر

رشته های علمی کاربردی واحد قره‌تپه‌سبلان – قره‌لر رشته های علمی کاربردی واحد قره‌تپه‌سبلان – قره‌لر   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قره‌تپه‌سبلان – قره‌لر   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قره‌تپه‌سبلان – قره‌لر

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قره‌تپه‌سبلان – قره‌لر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قره‌تپه‌سبلان – قره‌لر: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قره‌تپه‌سبلان – قره‌لرتحصیل …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد اسمان‌ بلاغی – الاسقل

رشته های علمی کاربردی واحد اسمان‌ بلاغی – الاسقل رشته های علمی کاربردی واحد اسمان‌ بلاغی – الاسقل  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اسمان‌ بلاغی – الاسقل  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اسمان‌ بلاغی – الاسقل

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اسمان‌ بلاغی – الاسقل ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اسمان‌ بلاغی – الاسقل : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد برکمران – بسطام بگ

رشته های علمی کاربردی واحد برکمران – بسطام بگ رشته های علمی کاربردی واحد برکمران – بسطام بگ  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد برکمران – بسطام بگ  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد برکمران – بسطام بگ

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد برکمران – بسطام بگ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد برکمران – بسطام بگ : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد قازان ‌سر – قالاریان

رشته های علمی کاربردی واحد قازان ‌سر – قالاریان رشته های علمی کاربردی واحد قازان ‌سر – قالاریان  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قازان ‌سر – قالاریان  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام …

ادامه مقاله