Home / خبرهای دانشگاه ازاد

خبرهای دانشگاه ازاد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد وارث‌آباد – ونن

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد وارث‌آباد – ونن ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد وارث‌آباد – ونن  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد وارث‌آباد – ونن

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد وارث‌آباد – ونن دوره های بدون کنکور واحد وارث‌آباد – ونندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بفراجرد – بورگهیم

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بفراجرد – بورگهیم ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بفراجرد – بورگهیم  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بفراجرد – بورگهیم

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بفراجرد – بورگهیم دوره های بدون کنکور واحد بفراجرد – بورگهیمدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا دوره های بدون کنکور واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ماه پری – مجیدلو

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ماه پری – مجیدلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ماه پری – مجیدلو  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ماه پری – مجیدلو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ماه پری – مجیدلو دوره های بدون کنکور واحد ماه پری – مجیدلودانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد انی علیا – انی سفلی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد انی علیا – انی سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد انی علیا – انی سفلی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد انی علیا – انی سفلی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد انی علیا – انی سفلی دوره های بدون کنکور واحد انی علیا – انی سفلیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد داش دیبی – خسبک

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد داش دیبی – خسبک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد داش دیبی – خسبک  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد داش دیبی – خسبک

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد داش دیبی – خسبک دوره های بدون کنکور واحد داش دیبی – خسبکدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آق درق – آقابیگلو

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آق درق – آقابیگلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آق درق – آقابیگلو  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آق درق – آقابیگلو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آق درق – آقابیگلو دوره های بدون کنکور واحد آق درق – آقابیگلودانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سعیدخانلو – شیران

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سعیدخانلو – شیران ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سعیدخانلو – شیران  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سعیدخانلو – شیران

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سعیدخانلو – شیران دوره های بدون کنکور واحد سعیدخانلو – شیراندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بلارغو – بوراشان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بلارغو – بوراشان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بلارغو – بوراشان  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بلارغو – بوراشان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بلارغو – بوراشان دوره های بدون کنکور واحد بلارغو – بوراشاندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قره‌تپه‌سبلان – قره‌لر

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قره‌تپه‌سبلان – قره‌لر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قره‌تپه‌سبلان – قره‌لر  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قره‌تپه‌سبلان – قره‌لر

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قره‌تپه‌سبلان – قره‌لر دوره های بدون کنکور واحد قره‌تپه‌سبلان – قره‌لردانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسمان‌ بلاغی – الاسقل

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسمان‌ بلاغی – الاسقل ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسمان‌ بلاغی – الاسقل : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسمان‌ بلاغی – الاسقل

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسمان‌ بلاغی – الاسقل دوره های بدون کنکور واحد اسمان‌ بلاغی – الاسقل دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد برکمران – بسطام بگ

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد برکمران – بسطام بگ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد برکمران – بسطام بگ : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد برکمران – بسطام بگ

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد برکمران – بسطام بگ دوره های بدون کنکور واحد برکمران – بسطام بگ دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قازان ‌سر – قالاریان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قازان ‌سر – قالاریان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قازان ‌سر – قالاریان : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مقاله