Home / خبرهای دانشگاه ازاد

خبرهای دانشگاه ازاد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گوراجوب زیدعلی – گوراجوب قشلاق

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گوراجوب زیدعلی – گوراجوب قشلاق با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گوراجوب زیدعلی – گوراجوب قشلاق می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد گوراجوب زیدعلی – گوراجوب قشلاق

رشته های دانشگاه آزاد واحد گوراجوب زیدعلی – گوراجوب قشلاق در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد گوراجوب زیدعلی – گوراجوب قشلاق شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد مله‌رش – میرعبدلی سفلی

رشته های دانشگاه آزاد واحد مله‌رش – میرعبدلی سفلی در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد مله‌رش – میرعبدلی سفلی شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد پویینه – تازه‌آباد بانی‌عزیزی

رشته های دانشگاه آزاد واحد پویینه – تازه‌آباد بانی‌عزیزی در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد پویینه – تازه‌آباد بانی‌عزیزی شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد پویینه – تازه‌آباد بانی‌عزیزی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد پویینه – تازه‌آباد بانی‌عزیزی با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد پویینه – تازه‌آباد بانی‌عزیزی می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد کاشتر – کانی سواران

رشته های دانشگاه آزاد واحد کاشتر – کانی سواران در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد کاشتر – کانی سواران شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کاشتر – کانی سواران

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کاشتر – کانی سواران با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کاشتر – کانی سواران می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد جبرئیلان – جنت‌بو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد جبرئیلان – جنت‌بو با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد جبرئیلان – جنت‌بو می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد جبرئیلان – جنت‌بو

رشته های دانشگاه آزاد واحد جبرئیلان – جنت‌بو در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد جبرئیلان – جنت‌بو شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد جبرئیلان – جنت‌بو …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد شانشین – شاهیدر

رشته های دانشگاه آزاد واحد شانشین – شاهیدر در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد شانشین – شاهیدر شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شانشین – شاهیدر

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شانشین – شاهیدر با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شانشین – شاهیدر می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد صندوق‌آباد – طوغان باباگرگر

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد صندوق‌آباد – طوغان باباگرگر با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد صندوق‌آباد – طوغان باباگرگر می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد صندوق‌آباد – طوغان باباگرگر

رشته های دانشگاه آزاد واحد صندوق‌آباد – طوغان باباگرگر در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دره ناخی – دزوند سفلی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دره ناخی – دزوند سفلی با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دره ناخی – دزوند سفلی می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد دره ناخی – دزوند سفلی

رشته های دانشگاه آزاد واحد دره ناخی – دزوند سفلی در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد درویان – درویان فارس

رشته های دانشگاه آزاد واحد درویان – درویان فارس در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد درویان – درویان فارس شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد درویان …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد درویان – درویان فارس

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد درویان – درویان فارس با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد درویان – درویان فارس می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد درویان – درویان فارس

رشته های دانشگاه آزاد واحد درویان – درویان فارس در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد درویان – درویان فارس

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد درویان – درویان فارس با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد درویان – درویان فارس می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد چشمه دراز – چقماق دره

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد چشمه دراز – چقماق دره با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد چشمه دراز – چقماق دره می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد چشمه دراز – چقماق دره

رشته های دانشگاه آزاد واحد چشمه دراز – چقماق دره در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد چرخه بیان – چشمه دراز

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد چرخه بیان – چشمه دراز با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد چرخه بیان – چشمه دراز می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد چرخه بیان – چشمه دراز

رشته های دانشگاه آزاد واحد چرخه بیان – چشمه دراز در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد چرخه بیان – چشمه دراز شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد زرواو سفلی – زرواو علیا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد زرواو سفلی – زرواو علیا با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد زرواو سفلی – زرواو علیا می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد زرواو سفلی – زرواو علیا

رشته های دانشگاه آزاد واحد زرواو سفلی – زرواو علیا در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد زرواو سفلی – زرواو علیا شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه …

ادامه مقاله