مقاله طراحی سیستم تهویه تونل امیرکبیر

چکیده:
تونل امیرکبیر به طول بیش از ۲ کیلومتر، یکی از مهمترین تونلهای کشور است که در محور کرج چالوس در حوالی سد امیرکبیر قرار دارد . علیرغم آلودگی بالا، تاکنون هیچگونه سیستم تهویه مکانیکی برای این تونل در نظر گرفته نشده است . به منظور طراحی سیستم تهویه تونل مزبور، با استفاده از آمار موجود، میزان ترافی ک برای ۱۰ سال آینده معادل ۱۰۷۰ وسیله نقلیه در ساعت پیش بینی شد و محاسبات براساس آن انجام گرفت . میزان هوای مورد نیاز تهویه تونل به منظور رقیق کردن مونواکـسید کربن، دوده و اکـسیدهای ازت به روشهای مختلف و در وضعیتهای متفاوت و درحالـــتهای راه بندان و آتش سوزی محاسبه شد و در نهایت میزان هوای مورد نیاز در حالـــت ترافیک عادی ۱۴۰ متر مکعب در ثانیه و در حالـــت آتش سوزی و ترافیک سنگین ۲۸۰ متر مکعب در ثانیه به دست آمد . برای تامین این میزان هوا،روشهای مختلفی مانند تهویه طولی بااستفاده از بادبزن سقفی، دویل میانی و تهویه نیمه عرضی با نصب کانال هواکش در سقف تونل مورد بررسی قرار گرفت که در این مقاله فقط روش استفاده از بادبزن سقفی تشریح شده است.

نوشته مقاله طراحی سیستم تهویه تونل امیرکبیر اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.